fbpx

אספקה מיידית! הובלות לכל הארץ.
התקשרו עכשיו 1-700-700-458

משרד הבטחון
מס' ספק 11007593

משרד הבטחון מס' ספק 11007593

תנאי שימוש

כללי

 1. תנאי שימוש אלו (“תנאי השימוש“) מסדירים את השימוש שלך באתר https://mizranim-deal.co.il/  (“האתר“) או האפליקציה (“אפליקציה“) אשר מופעלים על ידי “אלוף המזרונים” המנוהלת על ידי חברת ר.ר. רהיט לכל בע”מ (“החברה“).
 2. השימוש באתר או האפליקציה הינו בכפוף להוראות תנאי השימוש. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני כל שימוש באתר או האפליקציה. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין החברה, וכי ככל שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי השימוש, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר או באפליקציה. בעצם השימוש באתר או האפליקציה מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושינוי זה ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר (או במועד אחר שייקבע על ידי החברה). החברה אינה מתחייבת למסור למשתמש הודעה מראש על שינויים כאמור, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר או האפליקציה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האפליקציה או האתר, תכולתו, עיצובו או אופן פעולתו לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש או בדיעבד למשתמש.
 5. החברה רשאית לחסום בפני כל משתמש את השימוש באתר או באפליקציה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.  
 6. השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

קניין רוחני

 • תכני האתר או האפליקציה הינם רכושה הבלעדי של החברה. החברה הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות בתכני האתר או האפליקציה, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, אייקונים, מוזיקה, תמונות, קולות, צלילים, תבניות, מודלים, מדדים, חישובים, המלצות, הערכות, ניתוחים או טקסט.
 • אין בשימוש אשר נעשה בתכני האתר או האפליקציה כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור בתכני האתר או האפליקציה, מלבד הזכות לעשות שימוש בתכני האתר או האפליקציה בהתאם לאמור בתנאי השימוש.
 • תכני האתר או האפליקציה נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל או להעתיק או לשווק או למכור או לסרוק או לתרגם או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בתכני האתר או האפליקציה או בשימושים שלהם אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר או להשתמש בתכני האתר או האפליקציה או בשימושים שלהם לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר או האפליקציה או לפגוע בחוויית השימוש של האתר או האפליקציה; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב או במוניטין של החברה; או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או האפליקציה ולא להעלות תוכנות או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר, לאפליקציה או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר או באפליקציה אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר או באפליקציה, למנוע מהמשתמש גישה לאתר וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינה או על זכויותיה או על זכויות צדדים שלישיים.

שיפוי והגבלת אחריות

 1. האתר או האפליקציה וכן כל התכנים והשימושים שלהם מוצעים כמות שהם.
 2. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר או האפליקציה ובתוכן הנמצא בהם נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר, כי החברה וכל מי שפועל מטעמה מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר או באפליקציה או בתכני האתר או האפליקציה, לרבות כתוצאה מההסתמכות עליהם.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט, בקווי תקשורת, ברשת סלולרית, ברשת תקשורת אלחוטית, במכשיר נייד (לרבות נזק הנגרם למכשיר נייד מהכניסה לאתר או לאפליקציה או השימוש בהם, לרבות מחיקת מידע וצורך בפרמוט המכשיר), בחומרה (לרבות שרתים של החברה) או בתוכנה או עקב תחזוקה של האתר או האפליקציה אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר או באפליקציה. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, לרבות לתוצאתם, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או האפליקציה לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.
 4. המשתמש ישפה ויפצה את החברה או את מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לחברה או מי מטעמה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר או האפליקציה או בתכני האתר או האפליקציה וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.

שירותים ותכנים של צדדים שלישיים

 1. במהלך השימוש באתר או באפליקציה, המשתמש עשוי להיחשף לשירותים ותכנים של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של שותפים של החברה.
 2. החברה לא בדקה את השירותים או התכנים הללו או בדקה את נכונותם או התאמתם למשתמש בטרם הכללתם באתר או באפליקציה, ולכן, מומלץ כי המשתמש יבדוק את אותם השירותים או התכנים באופן עצמאי בטרם יסתמך עליהם או יעשה בהם שימוש, שכן הסתמכות על אותם תכנים או שירותים והשימוש בהם הינם על אחריותו בלבד.

קישורים

 1. האפליקציה או האתר עשויים לכלול קישורים, תכנים, פרסומות, לוגואים וחומרים אחרים המקשרים לאתרים או יישומים אשר אינם נשלטים או מוצעים על ידי החברה (“הקישורים“). בטרם המשתמש יבצע רכישה של כל שירות או מוצר באמצעות שימוש באותם אתרים או יישומים או יסתמך על התכנים שלהם, מומלץ כי הוא יוודא שהוא מודע היטב לסיכונים הכרוכים בכך. הקישורים הללו ניתנים למשתמש מטעמי נוחות בלבד, והמשתמש מתחייב כלפי החברה כי בשום מקרה הוא לא יטיל על החברה אחריות כלשהי בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מהשימוש בקישורים או תוך הסתמכות על כל מידע, תוכן או שירות הכלול באתרים או ביישומים אליהם מפנים הקישורים.
 2. הכללתם של קישורים באתר אינו מהווה אימוץ, אישור, תמיכה, או כל קשר אחר בין החברה לבין האתרים או היישומים שאליהם מפנים הקישורים, או לבין המפעילים שלהם.

שונות

 • המשתמש מסכים שאין בשימוש באתר או באפליקציה בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין החברה לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 • תנאי השימוש, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתנאי השימוש.
 • במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 • ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי השימוש על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 • מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
 • החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר או באפליקציה ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
 • בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: digital.aluf@gmail.com.
דילוג לתוכן